Regulamin Gminnego Koła LOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2017

Regulamin gminnego koła LOK

 

ROZDZIAŁ I

Przepisy ogólne

 

1.

Gminne koło Ligi Obrony Kraju w Igołomi działa na podstawie statutu Ligi Obrony Kraju oraz Prawa o Stowarzyszeniach.

                                                                                           

2.

 

Regulamin niniejszy stanowi uzupełnienie w/wym. przepisów i reguluje całokształt zagadnień dotyczących działalności gminnego koła LOK i obowiązuje wszystkich członków bez względu na pełnione w nim funkcje.

 

3.

 

Terenem działania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce jest gmina Igołomia-Wawrzeńczyce . Jego członkami mogą być jednak osoby spoza gminy Igołomia-Wawrzeńczyce. Siedzibą i adresem Klubu jest Igołomia 252-wydzielone pomieszczenia w GCE

 

4.

 

 LOK Igołomia-Wawrzeńczyce jest częścią składową Zarządu Miejskiego LOK  Nowa Huta. Może współpracować z innymi zarządami w sprawach sportowo-obronnych, patriotyczno-edukacyjnych i innych. 

 

5.

 

Nadzór nad przestrzeganiem podstawowych przepisów niniejszego regulaminu stanowi Zarząd Koła.

 

ROZDZIAŁ II

Cele działania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

6.

LOK Igołomia-Wawrzeńczyce jako podstawowa jednostka organizacyjna LOK prowadzi działalność patriotyczno-obronną,społeczno-wychowawczą, organizacyjną i sportowo-szkoleniową.

7.

 

Cel LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

a/ popularyzacja sportu strzeleckiego na terenie gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ rozwijanie masowej działalności sportowej, mającej znaczenie dla obronności kraju,
c/ prowadzenie wyczynowej formy uprawiania strzelectwa sportowego.

 

8.

 

Cele określone w punkcie 7. realizuje poprzez:

a/ organizację masowych imprez strzeleckich na terenie  gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ masowe szkolenie strzeleckie dzieci, młodzieży oraz członków Koła,
c/ współudział w organizacji zawodów strzeleckich LOK ,
d/ prowadzenie cyklicznych treningów dla zawodników Koła oraz udział w zawodach strzeleckich wszystkich szczebli,

ROZDZIAŁ III

Członkowie KOŁA LOK – ich prawa i obowiązki

 

9.

Członkostwo w LOK Igołomia-Wawrzeńczyce jest dobrowolne i nabywa się je z dniem podjęcia decyzji przez Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

10.

Członkowie dzielą się na:
a/ członków zwyczajnych,
b/ członków honorowych,
c/ członków wspierających.

 

11.

 

Członkami zwyczajnymi mogą być obywatele polscy, nie pozbawieni praw publicznych, podporządkowujący się postanowieniom statutu LOK i niniejszego regulaminu, bez względu na wiek.

 

12.

 

Członkiem Honorowym może być członek Koła o szczególnych zasługach, a tytuł ten nadaje Walne Zebranie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

13.

 

Członkiem wspierającym LOK może być osoba fizyczna lub prawna uznająca postanowienia statutu LOK i niniejszego regulaminu, oraz wywiązująca się z deklarowanych zobowiązań na rzecz Koła.

 

14.

Członkowie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce mają prawo:
a/ wybierać i być wybieranym do władz  LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ uczestniczyć w walnych zebraniach członków LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
c/ zgłaszać wnioski/postulaty do władz LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
d/ odwoływać się do władz wyższych od uchwał i decyzji podjętych przez władze LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
e/ nosić ubiór i odznaki organizacyjne oraz reprezentować LOK Igołomia-Wawrzeńczyce na zawodach sportowych i innych imprezach,
f/ korzystać ze sprzętu i urządzeń LOK Igołomia-Wawrzeńczyce na zasadach określonych przez Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

15.

 

Członkowie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce mają obowiązek:
a/ przestrzegać postanowień statutu LOK i niniejszego regulaminu oraz uchwał Walnego Zebrania Koła LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ brać czynny udział w pracach Koła,
c/ propagować i wspierać zadania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
d/ regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

16.

 

Członkowie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce mogą być wyróżniani i nagradzani za aktywny udział w realizacji zadań LOK Igołomia-Wawrzeńczyce lub osiągnięcia sportowe.

 

17.

 

Wobec członków LOK Igołomia-Wawrzeńczyce, którzy nie wypełniają obowiązków ujętych w niniejszym regulaminie i statucie LOK, Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce może zastosować następujące środki:
a/ upomnienie,
b/ nagana,
c/ wykluczenie z LOK
d/ inne kary ustanowione przez Walne Zebranie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

18.

 

Utrata praw członkowskich następuje na skutek:
a/ dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego na piśmie do władz LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ śmierci członka,
c/ pozbawienia praw publicznych i obywatelskich praw honorowych, orzeczone prawomocnym wyrokiem sądu,
d/ wykluczenia z LOK Igołomia-Wawrzeńczyce, bądź działania na szkodę organizacji LOK,
e/ skreślenia z listy członków przez Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce z powodu nieuregulowania składek członkowskich w ustalonym terminie,
f/ w przypadku osób posiadających własną broń do celów sportowych, utrata praw członkowskich równoznaczna jest z poinformowaniem o tym organu wydającego pozwolenie na posiadanie broni.

 

19.

 

Członkowie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce mogą być:
a/ zawodnikami grupy wyczynowej i młodzieżowej,
b/ zawodnikami grupy powszechnej,
c/ sędziami strzelectwa sportowego,
d/ instruktorami / trenerami,

 

20.

 

Zawodnicy mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ systematycznie uczestniczyć w zajęciach treningowych i bezwzględnie wykonywać polecenia prowadzących zajęcia,
b/ dbać o powierzoną broń i sprzęt strzelecki,
c/ bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią,
d/ posiadać książeczkę sportowo-lekarską z aktualnymi badaniami,
e/ uczestniczyć w zawodach, zgodnie z decyzjami Zarządu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

21.

 

Sędziowie strzelectwa sportowego mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ sędziować zawody strzeleckie organizowane przez LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ sędziować inne zawody strzeleckie zlecone przez LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

 

 22.

 

Instruktorzy / trenerzy mający dopuszczenie do posiadania broni, za zgodą Prezesa Koła mają ponadto prawo i obowiązek:
a/ pobierania z magazynu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce broni i amunicji,
b/ systematycznego prowadzenia treningów strzeleckich,
c/ prowadzenia dokumentacji w tym zakresie,
d/ bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa w obchodzeniu się z bronią.

 23.

 

Członkowie honorowi i wspierający korzystają z praw określonych we wcześniejszych postanowieniach oraz realizują polecenia władz LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze LOK Igołomia-Wawrzeńczyce

 

 

24.

Walne Zebranie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce stanowi najwyższą władzę Koła. Jest zwoływane każdego roku jako zebranie sprawozdawcze oraz co 5 lat jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.
Do jego kompetencji należy:
a/ uchwalanie programów działania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
b/ rozpatrywanie sprawozdań i wniosków Zarządu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce
c/ podejmowanie uchwał w sprawie ustalania wysokości składek członkowskich i przeznaczenia środków finansowych,
d/ zatwierdzanie i dokonywanie zmian w składzie władz LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
e/ w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego dokonuje tajnego wyboru:
– bezpośrednio Prezesa LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
– Zarządu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce w składzie 8 osób,
– Komisji Rewizyjnej LOK Igołomia-Wawrzeńczyce w składzie 3 osób,
f/ podejmuje uchwały dotyczące działania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce.

 

25.

W okresie między walnymi zebraniami członków władzę sprawuje Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce, do którego kompetencji należy:
a/ planowanie działalności LOK Igołomia-Wawrzeńczyce, opracowywanie sprawozdań dla władz wyższego szczebla,
b/ popularyzacja celów i zadań LOK,
c/ gospodarowanie majątkiem i funduszami Koła oraz ustalanie rocznych planów pracy LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
d/ podejmuje uchwały w zakresie:
– wyróżniania i karania członków LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
– nadawania godności Członka Honorowego oraz Członka Wspierającego LOK Igołomia-Wawrzeńczyce
– zwołania walnego zebrania członków LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
– innych decyzji zgodnych ze statutem LOK.
Zarząd LOK Igołomia-Wawrzeńczyce wyłania ze swego składu:
– wiceprezesa ds. organizacyjnych,
– wiceprezesa ds. szkoleniowych
– sekretarza,
– skarbnika

--oraz trzech członków zarządu
Posiedzenia Zarządu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce winny odbywać się nie rzadziej niż raz na 2 miesiące.

 

26.

 

Organem kontrolnym w okresie między walnymi zebraniami jest Komisja Rewizyjna LOK Igołomia-Wawrzeńczyce, do której kompetencji należy:
a/ kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej LOK Igołomia-Wawrzeńczyce oraz realizacji składek członkowskich,
b/ opracowywanie sprawozdań na walne zebranie LOK Igołomia-Wawrzeńczyce oraz wniosków o udzielenie absolutorium na zebranie sprawozdawczo-wyborcze,
c/ w sprawowaniu swych funkcji kieruje się uchwałami i wytycznymi wyższych władz oraz walnego zebrania LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
d/ uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu LOK Igołomia-Wawrzeńczyce z głosem doradczym.
Komisja Rewizyjna LOK Igołomia-Wawrzeńczyce wybiera ze swego grona:
– przewodniczącego,
– z-cę przewodniczącego,
– sekretarza.
Posiedzenia KR LOK Igołomia-Wawrzeńczyce odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w roku.

 

27.

Szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych członków władz LOK Igołomia-Wawrzeńczyce stanowią odrębne postanowienia.

ROZDZIAŁ V

Majątek LOK Igołomia-Wawrzeńczyce

 

 

28.

 

Na majątek LOK Igołomia-Wawrzeńczyce składają się:
a/ rzeczy ruchome w postaci posiadanej broni i sprzętu,
b/ wpływy z tytułu składek członkowskich,
c/ dotacje władz samorządowych, państwowych oraz sponsorów LOK Igołomia-Wawrzeńczyce,
d/ inne.

 

29.

 

LOK Igołomia-Wawrzeńczyce sprawuje zwykły zarząd majątkiem, obejmujący użytkowanie zgodne z przeznaczeniem ruchomości, konserwację, naprawy główne i bieżące.

 

30.

 

Dochody z własnej działalności LOK Igołomia-Wawrzeńczyce mogą być przeznaczone tylko na cele statutowe LOK Igołomia-Wawrzeńczyce. Wszelka działalność członków wynikająca z ich przynależności do LOK Igołomia-Wawrzeńczyce oraz pełnionych funkcji ma charakter społeczny. W zakresie prowadzonego szkolenia młodzieży Zarząd może wypłacać wynagrodzenie członkom oraz osobom spoza Klubu, w ramach zawartych umów.

 

 

31.

 

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w mieniu Koła LOK ponoszą członkowie, tak w zakresie materialnym jak i dyscyplinarnym.

32.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.